Všeobecné obchodní podmínky

Objednáním berete na vědomí, že používání krystalů, tarotu a astrologie neslouží jako náhrada odborné lékařské pomoci. Slouží jako její doplněk a podpora. 

 

Všeobecné obchodní podmínky “VOP”

Obsah VOP:
I. Úvodní ustanovení
II. Důležité pojmy
III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
IV. Cena produktů a platba
V. Dodací podmínky
VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem
a softwarem a ochrana autorských práv.
VII. Odstoupení od kupní smlouvy
VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
X. Závěrečná ustanovení

 1. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“)
  platí pro nákup služeb přes webové rozhraní.
  2. Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi
  Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán
  v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní
  smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní
  smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní
  smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je
  nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem služeb
  nebo s užíváním internetových stránek www.jf-copy-web.cz souvisí.
  3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než
  produkt koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete
  mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním produktu.
  Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Tím, že kliknete na tlačítko „Odeslat“, mi
  totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem
  obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji.
  II. Důležité pojmy (definice)
  1. PRODÁVAJÍCÍ.
  Prodávajícím je: Zuzana Šnajdrová
  IČ: 06427260
  S místem podnikání: Pasecká 27, Jablonec nad Nisou 46602
  Kontaktní telefon: +420777750988
  E-mail (adresa pro doručování elektronické pošty): info@killary.cz
  Webové rozhraní: www.Killary.cz
  Jsem zapsaná v živnostenském rejstříku.
  Nejsem plátce DPH
  Adresa pro doručování je shodná jako adresa sídla. Na uvedeném e-mailu jsem
  vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů
  a reklamací. V dalším textu vystupuji už jen jako „Prodávající“.
  2. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní
  www.Killary.cz uzavře se mnou jako Prodávajícím Kupní smlouvu,
  a tím koupí některý z produktů. Kupujícím může být podnikatel (podnikající
  fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová
  společnost) anebo spotřebitel.
  3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která
  nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu
  povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít
  zato, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.
  4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je to Kupní smlouva, ve které jako
  Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více
  chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více
  povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen
  poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak
  zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel,
  neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.
  5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je to taková
  Kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ
  KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující
  museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo
  prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných
  komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace
  na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si
  hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp.poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.
  6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými
  se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012
  Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím
  spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
  III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
  1. Kupující objednává služby přes webové rozhraní, tj. skrze automatický
  objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře. Popř.jinými formami komunikace.
  2. POPIS Služeb. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízených služeb. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru.
  3. OBJEDNÁNÍ Služeb. Pro objednání služeb přes webové rozhraní
  slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení
  nebo firmu, adresu, email, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ.
  Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje
  vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby
  a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“.
  O obdržení objednávky vás budu informovat mailem zaslaným na vaši
  elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce.
  Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je
  možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku
  zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu
  uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.
  V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky
  a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec
  nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.
  4. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá
  v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto
  VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.
  IV. Cena služeb a platba
  1. CENA Služeb. Na webovém rozhraní je vždy uvedena aktuálně platná
  cena jednotlivých služeb. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém
  rozhraní uvedena. Vzhledem k charakteru služeb nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady
  spojené s jeho dodáním.
  2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená za službu. Dojde-li ke
  změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením
  z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li
  mezi námi k jiné výslovné dohodě.
  3. Platba za služby se provádí prostřednictvím faktury, kterou vám odešlu po vykonání služby pomocí I-Doklad.
  4. ZPŮSOB PLATBY.
  Bezhotovostně bankovním převodem na můj účet. Platba trvá většinou 1 – 2
  pracovní dny, pokyny k platbě v podobě faktury obdržíte v mailu potvrzujícím
  přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní
  symbol, aby mohla být platba rychle spárována.
  A. Bankovní účet pro platbu v CZK: 2701522927/2010 IBAN: CZ4920100000002701522927
  B. Online platba kartou přes internet
  Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo
  mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se primárně hradí
  v korunách českých. Pro platbu ze zahraničí je uveden na faktuře vždy IBAN.
 2. SPLATNOST KUPNÍ CENY.
  Datum splatnosti je uvedený v pokynech k platbě – ve faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.
 3. Dodací podmínky
  Vzhledem k charakteru služeb jsou dodávány on-line v době, kdy na nich pracuji. U copywritingu a příloh typu záloha webu, seznam použitých pluginů atpod.jsou dodány spolu s ukončením zakázky a zasláním faktury. Popř.dle naší domluvy.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy
1. Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem
zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření kupní
smlouvy. Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech
stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě
vadného plnění (článek VIII. VOP). Jako Prodávající jsem oprávněna od Kupní
smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní
smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům
do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech
stanovených zákonem.

IIX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou
stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo
na email jana.fejtkova.info@killary.cz
2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je
příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně
spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně
osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se
můžete obrátit se svými stížnostmi.
3. Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke
spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení.
Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu
řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz .
Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je
zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
4. Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e)
NOZ).
X. Závěrečná ustanovení
1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností
Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete
na webovém rozhraní.
3. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit,
pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku
odeslání objednávky.
4. Tyto VOP jsou účinné 8. 2. 2021.